Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Jouw privacy was en is nog steeds heel belangrijk voor Anke Verstappen Coaching. Met deze verklaring wil ik je informeren hoe Anke Verstappen Coaching omgaat met jouw persoonsgegevens en de rechten die je hebt met betrekking tot deze gegevens.

 

Anke Verstappen Coaching gaat zorgzaam om met je gegevens!

Anke Verstappen Coaching is een eenmansbedrijf gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, gevestigd op de Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB te Amersfoort. In deze hoedanigheid is Anke Verstappen Coaching verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten. Met deze persoonsgegevens gaat Anke Verstappen Coaching steeds zorgvuldig om. Weet dat jouw gegevens in het verleden nooit zijn doorverkocht aan derden en dat dit in de toekomst ook nooit zal gebeuren.

Anke Verstappen is de Functionaris Gegevensbescherming van Anke Verstappen Coaching en zij is te bereiken via info@jouwimpact.nl of via 06-55 14 44 84.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien je klant bent van Anke Verstappen Coaching maar ook als je nog geen gebruik hebt gemaakt van de diensten van Anke Verstappen Coaching kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Waarom verwerkt Anke Verstappen Coaching persoonsgegevens?

Anke Verstappen Coaching verwerkt persoonsgegevens om je een adequate dienstverlening te kunnen verzekeren. Meer concreet verwerkt Anke Verstappen Coaching je gegevens:

  • om contact met je op te kunnen nemen als het nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • voor het afhandelen van je betaling
  • om je Ezines te sturen met inspiratie, een up-to-date dienstenaanbod en aanbiedingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Anke Verstappen Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anke Verstappen Coaching) tussen zit.

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Anke Verstappen Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en op basis van wettelijke verplichtingen (zoals boekhouding en belastingdienst, beide 10 jaar).

 

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Anke Verstappen Coaching zal je gegevens niet verkopen aan derde partijen. Je gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anke Verstappen Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kun je zelf heel gemakkelijk en te allen tijde doen met de links onderaan de Ezines die je van Anke Verstappen Coaching ontvangt.

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Anke Verstappen Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ankeverstappencoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Anke Verstappen Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Anke Verstappen Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ankeverstappencoaching.nl.

 

Mei 2018